Jesteś na: Start Regulamin
Nic nie znalaz?e?? Poszukaj na:


Regulamin

Regulamin serwisu www.fototapety-art.pl

Strony:
Sprzedaj?cy ? Aksamit Jacek Rogowski
Nabywca ? kupuj?cy przez serwis Fototapety-art.pl
Fototapety-art.pl ? serwis internetowy indywidualnej produkcji na zamwienie.

1 Informacje oglne

 1. W?a?cicielem serwisu internetowego indywidualnej produkcji na zamwienie Fototapety-art.pl jest:
  Aksamit Jacek Rogowski
  ul. Geodezyjna 73c lok.13
  03-290 Warszawa
  NIP 952-184-93-75
  REGON 142210121
 2. Poni?sze warunki zast?puj? wszelkie inne s?ownie lub pisemnie wyra?one warunki dostaw, p?atno?ci, gwarancji i odpowiedzialno?ci Aksamit Jacek Rogowski i dotycz? Nabywcy, z ktrym nie zawarto odr?bnych umw.
 3. Zapisy dotycz? wyrobw i towarw zakupionych w serwisie fototapety-art.pl
 4. Nabywca zobowi?zuje si? do podania w formularzu zamwienia pe?nych oraz zgodnych z prawd? (nazwisko, miejsce zamieszkania itd.) danych. W przypadku podania fa?szywych danych, Nabywca ponosi odpowiedzialno?? za wynik?e z tego faktu szkody.

2 O?wiadczenie Sprzedawcy

Aksamit Jacek Rogowski o?wiadcza, i? do ka?dego dzie?a graficznego zakupionego na www.fototapety-art.pl op?acone s? przez w?a?ciciela fototapety-art.pl prawa autorskie do u?ytych zdj?? i grafik.

3 Zawarcie umowy

 1. Oferowane produkty s? produkowane indywidualnie wed?ug zamwie? Nabywcy i/lub w razie potrzeby i na ?yczenie Nabywcy poddawane korekcie. Realizacja nast?puje po zaksi?gowaniu pe?nej wp?aty kwoty zamwienia na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 2. Ka?dy zamwiony artyku? jest konfigurowany w serwisie fototapety-art.pl przez Nabywc? wed?ug jego ?ycze?. Mo?liwym jest bezp?atne przeskalowanie zdj?cia i wykadrowanie go poprzez proste zabiegi typu okre?lenie oczekiwanych wymiarw a kadrowanie przez ?chwy? i upu???. Nabywca powinien zapozna? si? z wszystkimi dost?pnymi opcjami konfiguracji oraz wzi?? pod uwag? ostateczn? cen? ca?kowit?. Wszystkie ceny podane s? zawsze z podatkiem VAT.
 3. Tre?? umowy nie jest osobno przechowywana przez Aksamit Jacek Rogowski. Dane dotycz?ce zamwienia udost?pniane s? Nabywcy w potwierdzeniu otrzymanym drog? elektroniczn?.
 4. Zamwienia sk?adane przez Nabywc? przyjmowane s? wy??cznie z uwzgl?dnieniem aktualnie obowi?zuj?cych warunkw i cen. Do wystawienia faktury wi???ca jest cena obowi?zuj?ca w chwili przekazania zamwienia przez Nabywc?. Wszystkie podane ceny uwzgl?dniaj?: op?at? praw autorskich do u?ytych podczas konfiguracji zdj?? b?d? grafik, podatek VAT oraz osobno podany jest koszty wysy?ki z jedynym wyj?tkiem ? kosztw transportu obrazw na p?tnie ktrych d?u?szy bok ma wymiar wi?kszy od 150 cm. W takim przypadku koniecznym jest kontakt w formie wiadomo?ci email wys?anej na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub pod nr +48 531 070 007 z Aksamit Jacek Rogowski
 5. W przypadku nie uregulowania p?atno?ci w terminie 1-14 dni od z?o?enia zamwienia mo?e ono zosta? anulowane w systemie zamwie? fototapeta2pl .

4 P?atno??

 1. P?atno?ci za towary dokonywana jest w formie przedp?aty na rachunek: 51 2490 0005 0000 4500 8248 0985 Alior Bank.
 2. Inne, nie wymienione, formy p?atno?ci nie s? akceptowane.
 3. Aksamit Jacek Rogowski zastrzega sobie prawo w poszczeglnych przypadkach do akceptacji lub odmowy przyj?cia pewnych form p?atno?ci.

5 Dostawa

 1. W przypadku, gdy dostarczenie produktu lub grupy produktw nie jest mo?liwe, Aksamit Jacek Rogowski zobowi?zuje si? do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie swoich Nabywcw. Je?eli Nabywca zap?aci? za towar, to pe?na warto?? jego zamwienia zostanie bez zw?oki zwrcona na ten sam rachunek bankowy z ktrego zasta?a dokonana.
 2. Orientacyjny czas realizacji zamwie? to przedzia? pomi?dzy 7 dni roboczych ktry biegnie od momentu zaksi?gowania pe?nej kwoty zap?aty za towar a ubiega w dniu wysy?ki gotowego wyrobu. Aksamit Jacek Rogowskir dok?ada wszelkich stara? aby dostawa by?a zrealizowana w terminie 1 dnia roboczego od wysy?ki - jednak nie odpowiada za ewentualne op?nienia spowodowane przez firm? kuriersk?. Zamwienia o r?nym czasie realizacji wysy?ane s? po skompletowaniu ca?o?ci zamwienia tj. po up?ywie czasu najd?u?szego z podanych. Niektre zamwienia mog? zosta? wys?ane indywidualnie, w szczeglno?ci zamwienia przekraczaj?ce rozmiarem typowe przesy?ki kurierskie.
 3. Dostawa nast?puje zgodnie z podanymi w zamwieniu internetowym cenami kalkulowanego wyrobu oraz kosztami transportu z zastrze?eniem wyceny indywidualnej kosztu transportu dla obrazw ktrych jeden z wymiarw jest d?u?szy ni? 150 cm zapis 3 pkt W przypadku, gdy Nabywca ?yczy sobie specjalnego rodzaju opakowania b?d? przesy?ki, z ktrym zwi?zane s? wy?sze koszty realizacji, zobowi?zuje si? on do poniesienia dodatkowych kosztw.
 4. Opakowania na czas transportu oraz wszelkie inne opakowania nie podlegaj? zwrotowi, wedle wytycznych dotycz?cych opakowa?. Nabywca zobowi?zuje si? do odpowiedniego usuwania opakowa? na w?asny koszt.
 5. Zrycza?towane koszty przesy?ki (nie dotyczy obrazw) obliczane s? za ka?dy zamwiony produkt zgodnie z kalkulatorem cen umieszczonym na stronie www.fototapety-art.pl. Podane stawki dotycz? wysy?ki na terytorium Polski. W przypadku obrazw, w ktrych d?u?szy bok ma wymiar powy?ej 150cm dodatkowe koszty transportu ustalane s? indywidualnie.
 6. Wszelkie zamwienia z dostaw? poza granice Polski musz? by? omwione zAksamit Jacek Rogowski.
 7. W przypadku dostawy towaru nie odpowiadaj?cej ustaleniom umowy powsta?ym z naszej winy, Nabywca zobowi?zuje si? do udzielenia nam dodatkowego terminu realizacji zamwienia wynosz?cego nie mniej ni? 2 tygodnie.

6 Szkody powsta?e w trakcie transportu

 1. Je?eli dostarczone Nabywcy towary posiadaj?ce widoczne uszkodzenia i istnieje uzasadnione przypuszczenie, ?e wyrb zosta? uszkodzony nale?y ten fakt zareklamowa? spedytorowi/ przewo?nikowi w trakcie dostawy. W uzasadnionych przypadkach nale?y odmwi? przyj?cia takiego towaru oraz niezw?ocznie skontaktowa? si? w formie wiadomo?ci email wys?anej na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub pod nr +48 531 070 007 z Aksamit Jacek Rogowski
 2. W przypadku stwierdzenia wad ukrytych nale?y niezw?ocznie o tym poinformowa? w formie wiadomo?ci email wys?anej na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub pod nr +48 531 070 007 z Aksamit Jacek Rogowski

7 R?kojmia

 1. Termin obowi?zywania r?kojmi wynosi jeden rok i rozpoczyna z dniem, w ktrym Nabywca otrzyma? dany towar.
 2. Aksamit Jacek Rogowski nie ponosi odpowiedzialno?ci za nieznaczne odst?pstwa towaru dostarczonego od zaoferowanego. W przypadku drukw na plakatw, fototapet i zdj??, nieznaczne odst?pstwa kolorw w porwnaniu z motywami wzorcowymi, jak rwnie? odst?pstwa wynikaj?ce z innego formatu, jako?ci papieru, materia?u i powierzchni nie s? technicznie i produkcyjnie ca?kowicie do unikni?cia. Tego typu odst?pstwa nie upowa?niaj? do sk?adania reklamacji.
 3. Do wykonania oferowanych przez Aksamit Jacek Rogowski produktw wykorzystywane s? materia?y oglnodost?pne w tej bran?y. W przypadku drukw, farb, materia?w, odporno?ci na ?wiat?o itd. odpowiedzialno?? obowi?zuje wy??cznie w zakresie przeci?tnej trwa?o?ci danych produktw. Druki nie s? wodoodporne bez przeprowadzenia dodatkowego uszlachetnienia.
 4. Nabywca zobowi?zuje si? w przeci?gu trzech dni roboczych od momentu dostarczenia towaru zg?osi? pisemnie e-mailem, faksem lub poczt? reklamacje dotycz?ce b??dnych dostaw i zauwa?alnych wad towaru.
 5. W przypadku, kiedy zakup towaru jest dla obu stron transakcj? handlow?, Nabywca zobowi?zany jest, zawsze gdy jest to mo?liwe, sprawdzi? towar niezw?ocznie po jego otrzymaniu. W przypadku stwierdzenia wad, Nabywca powinien je niezw?ocznie wskaza?. Je?eli Nabywca nie wskaza? wad, towar uwa?a si? za zaakceptowany, chyba, ?e wada ta nie by?a widoczna w trakcie sprawdzania towaru. Je?eli wada pojawi si? w p?niejszym terminie, nale?y j? zg?osi? niezw?ocznie po wykryciu, w przeciwnym razie towar uwa?a si? za zaakceptowany. Ustalenia te nie dotycz? sytuacji, kiedy wada zosta?a celowo przemilczana, aby uzyska? prawa konsumenckie wystarczy terminowe wys?anie informacji o stwierdzonej wadzie.
 6. Nabywca zg?aszaj?cy wad? ma obowi?zek na wezwanie Aksamit Jacek Rogowski wys?a? wadliwy wyrb od przeprowadzenia procesu reklamacyjnego. Uznaje si?, ?e Aksamit Jacek Rogowski ma obowi?zek zako?czy? proces reklamacyjny jak najszybciej w nieprzekraczalnym terminie 14 dni. Zako?czenie procesu oznacza okre?lenie stanowiska i jest liczone od momentu dostarczenia towaru. W przypadku nie wywi?zania si? przez Dostawc? z podanego terminu uprawnia Nabywc? do rozwi?zania umowy i ??dania zwrotu zap?aconej kwoty zamwienia.
 7. Szkody powsta?e na wskutek nieprawid?owych lub niezgodnych z umow? dzia?a? Nabywcy w trakcie monta?u lub u?ytkowania towaru nie s? podstaw? do wnoszenia roszcze? wobec Aksamit Jacek Rogowski. Nieprawid?owe lub niezgodne z umow? dzia?ania okre?lone s? w informacjach podanych przez producenta towaru.

8 Odst?pienie od umowy kupna

 1. Fototapety-art.pl jest serwisem produkcji na ?yczenie. Nabywca okre?la parametry zamwienia: wybiera: zdj?cie, materia?, wymiar wydruku oraz ewentualnie opcje wyko?czenia. Produkcja ka?dego wyrobu realizowana jest od podstaw wg zlecenia Nabywcy. Poza wyj?tkami opisanymi w 5 pkt.7 i 7 pkt nie ma mo?liwo?ci odst?pienia od umowy.

9 Ochrona danych

 1. Przekazane nam przez Nabywc? dane osobowe s? chronione zgodnie z Ustaw? z dnia 29.08.1997 r ?O ochronie danych osobowych? (Dz.U.Nr 133 poz 883) w sposb uniemo?liwiaj?cy dost?p do nich osb trzecich.
 2. Przekazane nam przez Nabywc? dane osobowe, je?eli nie jest to konieczne w celu wyja?nienia, dokonania zmian lub zmiany tre?ci umowy, b?d? wykorzystywane wy??cznie do realizacji umowy kupna-sprzeda?y, jak na przyk?ad do przekazania towarw pod wskazany adres. Wykorzystywanie danych Nabywcy w celach reklamowych, marketingowych lub do sporz?dzania przez nas ofert wymagaj? wyra?nej zgody Nabywcy, ktry ma mo?liwo?? udzielenia zgody przed z?o?eniem zamwienia, zgoda taka jest udzielana dobrowolnie i o?wiadczenie takie znale?? mo?na na naszych stronach internetowych, mo?liwe jest rwnie? w ka?dej chwili odst?pienie od udzielonej zgody.
 3. Przekazane nam przez Nabywc? dane osobowe, ktre s? konieczne aby umo?liwi? nam realizacj? z?o?onych zamwie?, b?d? wykorzystywane wy??cznie do realizacji podpisanych mi?dzy nami umw kupna-sprzeda?y. Dane u?ytkownika to szczeglne cechy pozwalaj?ce na identyfikacj? u?ytkownikw, okre?laj?ce poszczeglne terminy oraz zakres danego u?ytkowania, a tak?e opisuj?ce us?ugi produkcji na zlecenie, z ktrych Nabywca skorzysta?. Dane u?ytkownika zostan? przez nas przetworzone w celach reklamowych, do przeprowadzenia bada? rynkowych, w celu udoskonalenia naszych us?ug produkcji na zlecenie. Nabywca ma prawo do odmowy wyra?enia zgody na wykorzystanie danych u?ytkownika w?a?nie w ten sposb.
 4. Aby uzyska? dodatkowe informacje, odmwi? zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz danych u?ytkownika, fakt ten nale?y zg?osi? pisemnie w formie maila, faksu lub listownie Aksamit Jacek Rogowski w formie wiadomo?ci email wys?anej na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub pod nr +48 531 070 007 z Aksamit Jacek Rogowski

10 Prawa autorskie

 1. Sprzedawane przez Aksamit Jacek Rogowski produkty obj?te s? na ca?ym ?wiecie prawami autorskimi. Nabywca lub osoby trzecie nie jest upowa?niony do produkcji, rozpowszechniania lub powielania Aksamit Jacek Rogowski.
 2. Ka?de korzystanie z dzie?a i czerpanie z niego dochodu mo?liwe jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Aksamit Jacek Rogowski, ktra udzielana jest wy??cznie na okre?lony czas i w okre?lonym celu. Z posiadaniem dzie?a lub przekazaniem w?asno?ci nie s? ? je?eli nie zosta?o to ustalone inaczej - zwi?zane ?adne dodatkowe prawa u?ytkowania lub czerpania dochodu w ?wietle ustawy o prawach autorskich, zasada ta dotyczy przede wszystkim oficjalnych wystaw.
 3. Pozostawione do wykorzystania dokumenty (zdj?cia, slajdy, teksty i inne) mog? by? publikowane wy??cznie za zgod? Aksamit Jacek Rogowski wraz z podaniem nazwy www.fototapet-art.pl.
 4. W przypadku gdy Nabywca przekazuje do realizacji wyrobu w?asne zdj?cia o?wiadcza On, i? posiada prawa autorskie do przedmiotowego zdj?cia lub grafiki. Aksamit Jacek Rogowski zastrzega sobie prawo do ??dania od Nabywcy pisemnego potwierdzenia posiadania prawa autorskiego do realizacji. W razie gdy nie zostanie ono przedstawione lub uznane zostanie za ma?o wiarygodne - istnieje mo?liwo?? odmwienia realizacji zamwienia. W takim przypadku zastosowanie maj? zapisy podane w 5 pkt
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie zastosowanie maj? przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r ?O prawie autorskim i prawach pokrewnych? (DZ.U.z2006r. Nr 90 poz 631 z p?n. zm.).

11 Postanowienia ko?cowe

 1. S?dem w?a?ciwym dla rozpatrywania sporw wynikaj?cych z umowy kupna sprzeda?y jest s?d w?a?ciwy dla siedziby Aksamit Jacek Rogowski
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj? zastosowanie zapisy Kodeksu Cywilnego
 3. Aksamit Jacek Rogowski zastrzega sobie prawo do zamiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowi?zuj? od daty opublikowania ich na stronie www.fototapety-art.pl
 

Sonda

Na Fototapety Art trafi?e? z: